The Tribes And Castes Of The Central Provinces Of India Vol.1

Agariya, Andh,Baiga, Bhaina,Bharia Bhumia, Bhuinhar Bhumia, Bhumiya, Bharia, Paliha, Pando,Bhattra,Bhil, Bhilala, Barela, Patelia,Bhil Mina,Bhunjia,Biar, Biyar,Binjhwar,Birhul, Birhor,Damor, Damaria,Dhanwar,Gadaba, Gadba, Gond; Arakh, Arrakh, Agaria, Asur, Badi Maria, Bada Maria, Bhatola, Bhimma, Bhuta, Koilabhuta, Kolibhuti, Bhar, Bisonhorn Maria, Chota Maria, Dandami Maria, Dhuru, Dhurwa, Dhoba, Dhulia, Dorla, Gaiki, Gatta, Gatti, Gaita, Gond, Gowari Hill Maria, Kandra, Kalanga, Khatola, Koitar, Koya, Khirwar, Khirwara, Kucha Maria, Kuchaki Maria, Madia, Maria, Mana, Mannewar, Moghya, Mogia, Monghya, Mudia, Muria, Nagarchi, Nagwanshi, Ojha, Raj Gond, Sonjhari, Jhareka, Thatia, Thotya, Wade Maria, Vade Maria, Daroi,Halba, Halbi,Kamar, Karku,Kawar, Kanwar, Kaur, Cherwa, Rathia, Tanwar, Chattri,Khairwar, Kondar,Kharia,Kondh, Khond, Kandh, Kol, Kolam, Korku, Bopchi, Mouasi, Nihar, Nahul, Bondhi, Bondeya,Korwa, Kodaku,Majhi,Majhwar,Mawasi,Munda,Nagesia, Nagasia,Oraon, Dhanka, Dhangad,Pao,Pardhan, Pathari, Saroti,Pardhi, Bahelia, Bahellia, Chita Pardhi, Langoli Pardhi, Phans Pardhi, Shikari, Takankar, Takia, Parja,Sahariya, Saharia, Seharia, Sehria, Sosia, Sor,Saonta, Saunta,Saur,Sawar, Sawara, Sonr, Asur, Baiga, Banjara, Bathudi,Bedia, Binjhia,Birhor, Birjia, Chero, Chick Baraik, Gond, Gorait,Ho, Karmali, Kharia, Kharwar, Khond, Kisan, Kora, Korwa, Lohra, Mahli, Mal, Pahariya, Munda, Oraon, Parhaiya, Santhal, Sauria Paharia, Savar, Bhumij Download Book

Post a comment